POZOVITE NAS NA TELEFONE: 027/323-118, 063/81-87-566, 066/323-188

utorak, 02 februar 2021 14:23

Ohrid Istaknut

Napisano
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

DAN DRŽAVNOSTI -OHRID!!!

 

OHRID

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJCENI / SVE UKLJUČENOU CENU:BUS+SMEŠTAJ+ PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA4 DANA / 2NOĆI AUTOBUSOM

 

.

1.DAN putovanja /subota13.02./ BEOGRAD / OHRIDSastanakgrupe u22.15 h( radi preuzimanjaobezbeđene peronske karte)naglavnoj beogradskoj autobuskoj stanici„ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 23.00h.Noćnavožnja sa usputnim odmorima.2.DAN /nedelja14.02./OHRID Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima.Razgledanje grada koji je poznat kao Jerusalim na Balkanu:Arheološki muzej, manufaktura papira, crkva Sv.Sofija iz XIveka(najveći očuvani fresko-ansambl u Evropskom slikarstvu tog vremena), crkva Sv. Bogorodica Perivlepteizgrađena 1295god. na vrhu starog grada, Rimski teatar, bazilika... Obilazak crkve Sv. Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava uOhridu.Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim rukotvorinama i nadaleko čuvenim ohridskim biserima porodica Filevi i Talevi. Smeštaj u hotel(posle 15.00h prema hotelskim pravilima).Slobodno vreme za individualne aktivnosti.NOĆENJE.3.DAN /ponedeljak15.02./ OHRID /Fakultativno STRUGAiVEVČANI / OHRID DORUČAK.Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet zaStrugu, simpatični gradić na jugozapaduMakedonije, koga karakterišearhitektura 18-og i 19-og veka. Struga je grad poezije, kulture, istorije i duge tradicije koji retko koga ostavlja ravnodušnim.Nastavak puta do Vevčana, živopisnog sela sa čuvenim izvorima okruženog netaknutom prirodom. SeloVevčani ima očuvanuautentičnu arhitekturu, 19 crkava, manastira i kapela.Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Ohrid. NOĆENJE.4.DAN /utorak16.02./ OHRID/SKOPLJE / BEOGRADDORUČAK. Napuštanje hotelai polazak za Skoplje. PanoramskorazgledanjegradaSkopskatvrđavakale, crkvaSv.Spasa, Mustafpašinadžamija...Slobodno vreme zaindividualne aktivnosti. Oko 16.00 h predviđen polazak ka Beograduuz kraća usputna zadržavanja radi odmora.Očekivani dolazak u Beograd oko ponoći(u zavisnosti od uslova naputu i graničnim prelazima ).Kraj programa. PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENOU CENUUPOOSOBIPOLAZAK Hotel VILLAGE4**

13. februarSPECIJAL

                                                                                        7999 *

BROJ SOBA PO SPECIJALNOJ PONUDI JE OGRANIČEN!!!!!!!NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA Obezbeđene peronske karte(važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , beznadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa.Putnicikoji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od straneArgus Toursa, moći će na perondauđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.)Zbogograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogopoštovatisatnicu za sastanak grupe jer u suprotnomneće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, nadan uplate.Argus tours D.O.O.jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 7660. Agencija za privredneregistre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496 , mat. Br 06677428 Polisaza osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br. 470000045341NAČINPLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 6mesečnih ratazakorisnike VISA, MASTER i AMERICANEXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke-isključivo uagenciji Argus Tours, ili 30po osobiprilikomrezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cenearanžmanau 2jednakemesečne ratebez kamate-čekovimagrađana koji se deponuju prilikom rezervacije,ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka,a na osnovuprofakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 danprepočetka aranžmana. U slučaju značajnihporemećaja namonetarnom tržištu,cena aranžmanapodleže promeni.Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanjuARANŽMAN OBUHVATA:Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio,video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) narelaciji prema programu putovanja, dvanoćenja sa doručkomu dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 4*,razgledanja premaprogramu putovanja, usluge vodiča pratioca prema programu zavreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.ARANŽMAN NE OBUHVATA:Međunarodno putno osiguranje,fakultativne izlete (u organizaciji inopartnera)kao i potrebneulaznicezakulturno istorijske spomenike,individualne troškove i ostale nepomenutetroškove.OSIGURANJE:Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (individualna polisa)u agenciji. Putnoosiguranjesepreporučujezaulazaknateritorijuzemaljau kojuputuju, teputnicisamisnoseodgovornostdauslučajuneobezbeđenogputnogosiguranjailinaosnovuslobodneprocenegraničnihvlasti, budusprečenidauđunateritorijuistih.Prvapromenapovećzaključenomugovorujemogućabeznadoknade, ukolikoprogramomputovanjanijedrugačijeprecizirano.Kodsvakenarednepromenevećzaključenogugovora(datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora,smeštajnog objekata, itd. ) agencijazadržavapravonaplateadministrativnihtroškovauiznosuod1.000 dinpougovoru, bezobziradalipromenaugovoravećpodležepromenicenepovažećemcenovnikuiliobračunustornotroškova.POPUSTIZA DETE OD 02-11,99 GODINAU SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE PLAĆA79.Rezervacijajednokrevetne sobejemogućaisključivoNA UPIT i doplata iznosi 29.na cenu aranžmana.Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:Struga iVevčani -15.Minimum 30prijavljenih osoba je potrebno da bise fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,i organizator izleta može ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu sa mogućnostima organizatota fakultativnog izleta ino partnera).VAŽNO:Ovajprogramputovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi utrenutku objavljivanja,što značida, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga,može doći do promena, na koje organizator putovanjane može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnihkapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promenesmeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom.Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važi uperiodu realizacije putovanja, kako u RS tako i utranzitnim i odredišnimdestinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnostidapredviđena pravila i uslove menja,niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obavezaje putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedurena graničnim prelazimakao i na mogućnost nastupanja nepredviđenihsituacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravopromene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen,kaoi pravo promene redosleda odvijanja pojedinihsadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, iradi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimodaputnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.NAPOMENE:U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putnataksau odnosu na danizlaska programacena jepodložna promeni. UPOZORENJE:Mole se putnicida vode računao svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO:Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenihprogramom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa nagraničnom prelazuradi regulisanjapovraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo dato imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.Putnici koji nisu državljaniSrbije u obavezi su da sesami upoznaju sa viznim režimom zemlje u kojuputuju i krozkoje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EUmoraju imatirokvaženja minimum 180 dana (6meseci)od dana ulaskana teritoriju EU. Molimo putnike da vode runao važnosti putnihisprava,naročitodečijih.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadiili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija nesnosi odgovornost u slučaju da pogranične nadležne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju domicilne zemlje ..U slučaju štrajka, kretanja migranata , blokade na putevima i drugihnepredviđenihokolnostina koje organizator putovanja ne možeuticati,organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu., kao ida usleddržavnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanjai ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimoda Vas upozorimoda usled svetske ekonomske krize može doći do opadanjakvalitetai servisa hotelskih usluga,na svimdestinacijama,na šta Argus Tours ne može imati uticaja.Važnoobavtenje-Obaveštavajuse putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranatai vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pakzemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosuna ono što je navedeno u programu putovanja,u zavisnosti od trenutnesituacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa timu vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, nakoja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:-Zaustavljanje radi usputnih odmorapredviđeno je na svakih 3do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova naputu.Napomena za raspored sedenja:Rasporedsedenja uprevoznom sredstvuodređuje se kompjuterski u zavisnosti od kapacitetai tipa istog.VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nastupanja opravdanihrazloga, i nemogućnosti smeštajau odabranom hotelu,može doći do zameneugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji sunavedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da sepismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustatiod putovanja, bezikakvih posledica.OPIS HOTELA: Village4*nalazise na Ohridskom jezeru, na nekih petnestak minuta hoda od luke Ohridi 1,5km od centra Ohrida. U sklopu hotela nalaze se sala za služenje doručka, recepcija, lobby bar. Sve sobesuklimatizovane, opremljeneTWC-om, TV-om, internetom(ograničene brzine). Doručak je na bazi švedskog stola(samoposluživanje)http://hotelvillage.mk/Opšta napomena: Za objekte koji su pokriveni Wi-Fi signalom, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje,zaštaorganizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.Napomena za smeštaj:U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programuili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se

Pročitano 517 puta
Više iz ove kategorije « Kopaonik

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

KURSNA LISTA

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 20 gostiju i nema prijavljenih članova

Postavite nam pitanjeKako do nas